Onze Privacy Policy

Privacy Policy

Dagbesteding Stukje bij Beetje hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij een heldere en transparante uitleg over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dagbesteding Stukje bij Beetje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • de persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
  • vragen om toestemming voor inzage deelnemersdossier, verwerking van uw persoonsgegevens in onze systemen en het verstrekken van relevante informatie aan huisarts en indien van toepassingen, aan de toezichthoudende ambtenaar, zorgkantoren en andere instellingen. Zoals de boekhouder;
  • Dagbesteding Stuk bij Beetje heeft passende organisatorische getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • De persoonsgegevens worden ten allen tijde niet doorgeven aan andere partijen dan hierboven omschreven tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Dagbesteding Stukje bij Beetje is op hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hierop wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

Dagbesteding Stukje bij Beetje geeft zoals omschreven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Bewaartermijn

Dagbesteding Stukje bij Beetje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Dagbesteding Stukje bij Beetje heeft meerdere maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dit zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Vragen

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, vragen hierover heeft of contact met ons wenst, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This